Regulamin

 

 1. Każdy uczestnik Epickiej Pomorskiej Integracji Conwentowej (zwanego dalej EPICiem) wykupując wejściówkę akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać niższe warunki.
 1. Wszystkie osoby uczestniczące w EPICu mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatorów.
 2. Regulamin dostępny będzie:
  - na stronie internetowej www.epic.net.pl,
  - w miejscach sprzedaży wejściówek
  - przy wejściu na teren EPICa
 3. EPIC odbywa się na terenie …
 4. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu konwentu bez zwrotu akredytacji.
 5. Na terenie EPICa mogą przebywać jedynie osoby posiadającą identyfikatory do tego uprawniającą.
 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest nosić identyfikator w widocznym miejscu. Celowe zdjęcie lub uszkodzenie identyfikatora może skutkować niewpuszczeniem na teren konwentu lub usunięciem z niego. W razie przypadkowego uszkodzenia identyfikatora należy zgłosić się do recepcji w celu otrzymania nowego.
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.
 8. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić przy akredytacji zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w EPICu wraz z jego kontaktowym numerem telefonu.
 9. Każdy uczestnik konwentu jest zobowiązany przynieść na teren konwentu kartę konwentowicza.
 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione. Na terenie EPICa działa szatnia, w których można bezpiecznie pozostawić okrycie wierzchnie i bagaże.
 11. Zabronione jest wnoszenie na teren EPICa przedmiotów niebezpiecznych jak broń palna, broń biała, bokeny czy materiały wybuchowe lub toksyczne. Przedmioty te mogą zostać użyte do pokazów wyłącznie za zgodą Organizatora. W przypadku niedostosowania się do regulaminu organizatorzy mogą nie pozwolić na wejście na konwent bądź zażyczyć sobie oddanie sprzętu do depozytu.
 12. Podczas trwania EPICa zabronione jest kierowanie broni czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika EPIC z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć).
 13. Na terenie EPICa uczestnicy są zobowiązani do zachowania czystości i porządku.
 14. Na terenie całego konwentu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu. Osoby posiadające alkohol są zobowiązane pozostawić go w recepcji. W przypadku niedostosowania się do tego pkt. Regulaminu zostaną usunięte z terenu konwentu.
 15. Na terenie EPICa obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie dozwolone jest poza budynkiem EPICa  w miejscach do tego wyznaczonych.
 16. Na terenie EPICa obowiązuje całkowity zakaz zażywania wszelkich środków odurzających i psychotropowych.
 17. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu EPICa.
 18. Każdy uczestnik EPICa zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom organizatorów. Zastrzeżenia do decyzji organizatorów można zgłaszać koordynatorom konwentu – ich decyzja jest ostateczna.
 19. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.
 20. Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na konwencie nie została uzgodniona z Organizatorem konwentu, zostaną z terenu EPICa usunięte wraz z rozprzestrzeniającymi je osobami. Osoby te zostaną obciążone kosztem naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.
 21. W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami EPICa organem rozstrzygającym jest koordynator.
 22. Noclegi są dozwolone tylko w wyznaczonych salach noclegowych. W przypadku braku miejsca prosimy o kontakt z organizatorami.
 23. W salach oznaczonych jako „Sala z ciszą nocną” cisza nocna obowiązuje od godz.24 do godz.7. W tych godzinach w salach będzie gaszone światło. Osoby korzystające z niej proszone są o zachowanie szczególnie wysokiej kultury oraz czystości, także osobistej.
 24. Osoby przeprowadzające punkty programu zobowiązane są do oddania sali prelekcyjnej w stanie, w jakim została im wydana.
 25. Nagrodami w konkursach są bony z walutą konwentową podlegające wymianie na nagrody w stoisku z nagrodami. Za niewykorzystaną walutę konwentową nie przewiduje się rekompensaty.
 26. Przedstawiciele podmiotów mających status „Organizator” lub „Współpraca”, biorący czynny udział w organizacji EPICa nie są upoważnieni do brania udziału w konkursach i turniejach przeprowadzanych przez te podmioty podczas konwentu.
 27. Na terenie EPICa zabrania się powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.
 28. Organizatorzy EPICa nie ponoszą odpowiedzialności i nie utożsamiają się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników (w tym prowadzących punkty programu) podczas trwania konwentu.
 29. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren EPICa. Osoby przebywające ze zwierzętami na terenie konwentu zostaną z niego usunięte. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.